» Regulamin

Kontakt

  • NIP: 919-175-92-60
  • E-mail:bok@3dvario.pl
  • Telefon608 121 731
  • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin

Regulamin Sklepu 3D Vario.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.3dvario.pl prowadzony jest firmę  3D Vario Norbert Nowak, ul.Kmdr.Krawczyka 15, 22-500 Hrubieszów NIP 919 175 92 60.


Definicja pojęć używanych w sklepie:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

Konto – Usługa Elektroniczna. Konto prowadzone jest pod unikalnym identyfikatorem (Login), chronionym hasłem dostępu (Hasło).

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Sklep Internetowy – e-sklep dostępny pod adresem www.3dvario.pl

Regulamin – regulamin Sklepu 3D Vario.pl

Strona – Usługodawca lub Klient.

Towar – produkty oferowane w Sklepie Internetowym.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługa  – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługodawca – 3D Vario Norbert Nowak, ul.Kmdr.Krawczyka 15, 22-500 Hrubieszów NIP 919 175 92 60

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, ze Sprzedawcą.

1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


1.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.
1.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@3dvario.pl.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 


3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w PLN (złoty polski). Cena Produktu zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.


4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność przelewem online na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Bank Spółdzielczy w Werbkowicach
Numer rachunku:  
41 9642 0009 2001 0008 9063 0001
4.1.2. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wyłącznie przy wyborze sposobu dostawy kurierem.
4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Klient może dokonać płatności za Zamówienie w następujący sposób:

5.1.1. przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany we wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zamówienia, w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia – do czasu uiszczenia wpłaty Zamówienie Towaru nie zostanie zrealizowane

5.1.2. płatnością gotówkową w momencie odbioru Zamówienia.

5.2. Usługodawca wysyła Towar za pośrednictwem kuriera w terminie 48 godzin od dnia otrzymania wpłaty za Towar albo od dnia złożenia Zamówienia. Towar wysyłany jest w dni robocze od poniedziałku do piątku. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.

5.3. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępne są na stronach internetowych e-Sklepu oraz są udzielane w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową.

 zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1 Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul.Kmdr.Krawczyka 15, 22-500 Hrubieszów lub mailowo na adres: bok@3dvario.pl

6.2 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj wystąpienia nieprawidłowości.

6.3 Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.

6.4 W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

6.5 Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej, przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
11.2. Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością 3Dvario Norbert Nowak
11.3. Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl